scania sweden master thesis order essay online critical essay help higher phd dissertation help computer science help on dissertation karenina thematic essay about louisiana purchase collrgr papers

ICT-sector heeft doelstellingen energiebesparing 2020 nu al gehaald

De ICT-sector heeft de afgesproken energiebesparing voor 2020 al in 2015 gerealiseerd. In de meest recente cijfers wordt er over 2015 886 PJ (5,1%) aan energiebesparende maatregelen gerapporteerd. Daarnaast is het aandeel ingekochte duurzame energie sterk gestegen van 71% naar 83% van het totale energieverbruik. Hiermee presteert de ICT-sector ruim boven de afgesproken jaarlijkse efficiency verbetering van 2% per jaar.

Nu de doelstellingen voortijdig zijn behaald, wordt voor de resterende jaren een aanvullende ambitie geformuleerd. “Gezien het economisch en maatschappelijk belang zal de ICT-sector blijven innoveren met energiebesparende maatregelen en nog meer slimme oplossingen gaan bieden, zowel binnen de sector als in andere sectoren.” zegt prof.dr. Anwar Osseyran, portefeuillehouder duurzaamheid en milieu. “De ICT-sector sluit hiermee goed aan op de Energieagenda voor 2050 die op 7 december door het ministerie van Economisch Zaken is gepresenteerd.”

Mega-trends 2020 

De besparingen zijn gerealiseerd binnen de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA) voor de ICT-sector. Het energieverbruik van de veertig deelnemers aan het MJA3-ICT energieconvenant bedroeg in 2015 16.640 TJ. Dit is 467 TJ (2,9%) meer dan in 2014, wat met name wordt veroorzaakt door nieuwe toetreders. De selectie deelnemers uit 2014 wist het energieverbruik in 2015 door sterke efficiency-verbeteringen nagenoeg stabiel te houden. Het rapport beschrijft een aantal mega-trends en verwacht per saldo een daling van 10% – 20% van het totale energieverbruik van ICT in 2020, terwijl het dataverkeer sterk zal blijven stijgen.

Grote positieve impact

Naast de besparing en verduurzaming van het energieverbruik van de ICT-sector zelf (greening of IT), leveren ICT-oplossingen een grote bijdrage aan energiebesparing in andere sectoren (greening by IT). Dit komt in beperkte mate naar voren in de monitoring van ketenmaatregelen binnen de MJA3 (1.051 TJ). Het #SMARTer 2030 rapport van het Global e-Sustainability Initiative (GeSI) geeft een breder beeld van de potentie van ICT voor energiebesparing in andere sectoren. GeSI rapporteerde eerder dat ICT mondiaal kan bijdragen aan een CO2-besparing van 20% in 2030. Nadere analyse voor de Nederlandse situatie bevestigt dit beeld. Dankzij innoverende ICT-toepassingen kan Nederland in 2030 circa 74 miljoen ton CO2 structureel per jaar besparen. De grootste CO2-uitstootreductie is mogelijk in de maakindustrie, de logistiek en in slimme toepassingen voor gebouwen en energie.